به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران با اعلام رفع مشکل تاخیر احتمالی در پرداخت 10 درصد از هزینه بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت به تشریح علل این تاخیرها می پردازد.

Dear member\guest you have to reply to see the link