طبق ماده ۱۸۰ راهنمایی* و رانندگی، رانندگان مکلف هستند هنگام رانندگی، همه حواسشان به جلو بوده و هرآنچه باعث انحراف ذهنشان می*شود از خود دور کنند، ازجمله خوردن، آشامیدن، استفاده از تلفن* همراه

Dear member\guest you have to reply to see the link