صنعت*خودرو راهی جز تولید و عرضه به*روز خودرو ندارد پیش* فروش* های طولانی* مدت نشان از چرخه معیوب در صنعت* خودرو دارد و تداوم آن به* روز آمدی این صنعت کمکی نکرده و فقط دوره تولید خودروهای قدیمی را طولانی* تر خواهد کرد

Dear member\guest you have to reply to see the link