اکنون مجموعه*سازان خوب و بزرگی در کشور داریم که ۶ شرکت بزرگ هستند و ۱۰تا ۱۵مجموعه*ساز دیگر نیز ظرفیتی متوسط و پایین دارند که این*ها را هم می*توان به سمت بزرگ*شدن پیش برد. البته بسیاری از مجموعه*سازانی که در زمینه تولید قطعات الکترونیکی فعالیت می*کنند برای بزرگ*شدن در تلاش هستند

Dear member\guest you have to reply to see the link