اگر سیاست* گذاران بتوانند سیاست*های خود را برای آزادسازی واردات به* درستی تنظیم کنند، باز هم خودرو داخلی در اولویت خرید مردم خواهد بود

Dear member\guest you have to reply to see the link