انتظارات تورمی جامعه بیش از پیش به* صنعت و بازار خودرو رسوخ کرده و بسیاری از افراد در انتظار افزایش قیمت خودرو هستند. اما این انتظارات با برنامه*های خودروسازان برای افزایش تولید همخوانی ندارد

Dear member\guest you have to reply to see the link