هزینه انتقال سند مدل*های مختلف خودروی رنو ال ۹۰ در دفاتر اسناد رسمی کشور در سال ۹۸ به شرح جدول ذیل می*باشد.

Dear member\guest you have to reply to see the link