د. در دنیای دوچرخ*های هیجان*انگیز و جذاب نام رقیب دیرینه دوکاتی و مدعی یعنی اپریلیا برای علاقه*مندان به این سبک آشناست. اپریلیا با مدل RSV4، خود را تا حدودی به رقبای سرسخت خود نزدیک کرده و با پشت سرگذاشتن چالش*های فراوان، جایگاه درخوری میان بهترین*های 2019 به خود اختصاص داده است.

Dear member\guest you have to reply to see the link