این روزها شاهد هستیم سایر شرکت*های واردکننده یا حتی *نفرات تیم*های *اجرایی فروش برخی شرکت*های دیگر درحال تاسیس شرکت*های تخصصی فروش خودروهای دست*دوم وارداتی هستند .

Dear member\guest you have to reply to see the link