روز گذشته در جریان دادوستدهای بازار سهام دو نماد ایران*خودرو و سایپا به*رغم *کاهش بیش*از 4هزار واحدی شاخص*کل، روند مثبتی را طی کردند.

Dear member\guest you have to reply to see the link