نمایشگاه سِما یکی از رویدادهای جذاب خودرویی است که یک*ماه تا برگزاری آن باقی *مانده، به محصولات ارتقایافته اختصاص دارد و محلی مناسب برای *نمایش توانایی خودروسازان و تیونرهاست.

Dear member\guest you have to reply to see the link