براساس گزارش ارزش*یابی خودروهای ساخت داخل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مهرماه، سمند سورن ایران*خودرو تبریز با بهبود شاخص*های کیفیت موفق به کسب سه*ستاره کیفی شد.

Dear member\guest you have to reply to see the link