طی روزهای گذشته بازار خودرو باردیگر دچار رکودی سنگین شده است و به نظر بسیاری از فروشندگان و عرضه*کنندگان خودرو، عدم عرضه متناسب ازسوی خودروسازان باعث شده است با افزایش نسبی قیمت*ها، میزان تقاضا از سوی مصرف*کنندگان کاهش پیدا کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link