چندرسانه هندی گزارش داده*اند شعبه هندوستان مکسیس طی قراردادی تامین تایر اسکوترهای شرکت هیرو موتو برعهده گرفته است.

Dear member\guest you have to reply to see the link