358هزار حلقه تایر خودروهای سنگین رسوب*شده در گمرک با موافقت وزارت صمت و با *دستور قائم*مقام وزیر در امور بازرگانی پس از تخصیص ارز موردنیاز *توسط بانک*مرکزی از گمرک های کشور ترخیص می*شوند.*

Dear member\guest you have to reply to see the link