به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل ایران*خودرو در بازدید سرزده از شرکت خدمات مهندسی ایران*خودرو (ایسیکو)، بر بهره*مندی این شرکت از تکنولوژی*های جدید، سیستم*های نرم*افزاری نوین، الگوبرداری از شرکت*های مشابه موفق و همچنین استفاده از مدیران توانمند در زمینه انجام کامل لجستیک گروه صنعتی ایران*خودرو به بازار خارج از گروه تاکید کرد.

Dear member\guest you have to reply to see the link