آلودگی هوای تهران امروز، نسبت*به روز مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. گزاره*ای که آمار مرکز کنترل کیفیت هوای تهران نیز آن را تایید می*کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link