بهران سوپر پیشتاز درتاریخ ۲۲ مرداد، ۹۸ هزار تومان قیمت خورده بود اما تا ابتدای آبان قیمت آن به ۹۰ هزار تومان رسید

Dear member\guest you have to reply to see the link