درحالی*که ایران* خودرویی* ها درهفت* ماه نخست امسال نسبت به*مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۳۰ درصدی تیراژ تولید و پارس* خودرویی* ها افت ۴۳ درصدی میزان تولید خود را تجربه کردند، آمار تولید هفت* ماهه سایپایی* ها در مقایسه با تولید سال گذشته آن*ها تنها حدود پنج درصد کاهش را نشان می*دهد

Dear member\guest you have to reply to see the link