جوینت*ونچر چینی-فرانسوی قصد دارد به*منظور رهایی از شرایط افت فروش طی سه*سال آینده، شش*محصول جدید را به*بازار چین عرضه کند.

Dear member\guest you have to reply to see the link