ریشه تنش*ها و اختلاف*ها میان نیسان و رنو یک ساختار نامتوازن در مالکیت سهام طرفین است؛ در حالی*که مالک ۴۳ درصد از سهام نیسان است، این خودروساز مستقر در یوکوهاما تنها مالکیت ۱۵ درصد از سهام رنو را در اختیار دارد.

Dear member\guest you have to reply to see the link