در صورت عدم اقدام*به تبدیل و با عدم ارسال درخواست در*مدت ۳ روز، به منزله انصراف مشتری از طرح تبدیل می باشد.

Dear member\guest you have to reply to see the link