طی میزهای نخست و دوم زمینه کاهش ارزبری ۱۷۶ میلیون یورو با داخلی*سازی قطعات فراهم شده است

Dear member\guest you have to reply to see the link