مدیرکل فروش گروه صنعتی بارز با تاکید بر رعایت قیمت*های مصوب توسط شبکه نمایندگی این شرکت، از فروش مستقیم تایرهای بارز به مشتریان *توسط نیمی*از اعضای شبکه فروش خبر داد.

Dear member\guest you have to reply to see the link