درحال*حاضر بیشتر الگوهای بیمه*ای ما از بیمه*های بیرونی است. به*عنوان مثال سازوکار بیمه ما هیچ*ارتباطی با رانندگی ایمن ندارد. بیمه ما درادبیات خود برای خودروهای سواری وقتی درقالب کاری استفاده می*شوند هیچ*تعریفی ندارد. «این مبانی بامدل*های بیمه*ای فعلی جواب نمی*دهد

Dear member\guest you have to reply to see the link