حمل*ونقل در سال*های اخیر متاثر از تحریم*ها بوده که نه*تنها دربخش جاده*ای بلکه سایر بخش*ها نیز به*شدت تحت*تاثیر قرار گرفته است و کاهش حجم بار و مسافر را برای این صنعت به*همراه داشته است؛ موضوعی که کم و بیش بهانه عدم*توسعه زیرساخت*های حمل*ونقلی بوده است

Dear member\guest you have to reply to see the link