نمونه*های این ECU برای دو خودرو کوییک با گیربکس CVT و ساینا یورو۵ یک ماه پیش به سایپا تحویل داده شده است

Dear member\guest you have to reply to see the link