نظرتان درباره این ایده که تایرها به*صورت خودکار سطح خود را برای حرکت در زمستان آماده کنند، چیست؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید کمپانی کیو-تایر چنین تکنولوژی را ابداع کرده است.*

Dear member\guest you have to reply to see the link