خودکفایی ۲۲۱ قطعه و مجموعه و مواد اولیه درسال*های ۹۸ و ۹۹ با پیش*بینی کاهش ارزبری ۲۴۴ میلیون یورو در برنامه*های ایران*خودرو قرار دارد. بر این اساس با همکاری ۳۲ قطعه*ساز برای داخلی*سازی ۶۸ قطعه درمیزهای اول و دوم خودکفایی ۳۲ قطعه به*تولید انبوه رسیده است و به*زودی هفت قطعه دیگر هم به*تولید انبوه خواهد رسید

Dear member\guest you have to reply to see the link