حتما برایتان اتفاق افتاده است وقتی هوا سرد می*شود، همکار، دوست یا پدرتان توصیه می*کند پیش از شروع به*حرکت با خودرو، آن را گرم کنید. بااین وجود بین افراد این اختلاف وجود دارد که برای گرم*کردن موتور خودرو چه*مقدار زمان نیاز است.

Dear member\guest you have to reply to see the link