به گزارش خبرخودرو، شركت ایران خودرو طرح تشویقی ویژه ای را برای مشتریان بدهكار درخصوص كاهش سود و جرایم تاخیر اعمال می كند.

Dear member\guest you have to reply to see the link