به گزارش خبرخودرو، شهرداری تهران اعلام کرد: خبرنگاران می*توانند همانند سال گذشته در سامانه «تهران من» در طرح ترافیکی ثبت*نام نمایند.

Dear member\guest you have to reply to see the link